Home Întâmpin?ri de carte Menu? Maximinan - Genera?ia în blugi

 

De la blugii americani, înapoi, la costumul tradi?ional românesc

Menu? Maximinan mi-a atras aten?ia, ca scriitor, prin modul spontan în care î?i alege subiectele. Pornind de la st?ri de fapt decupate din cotidian, trecând peste angoasele ?i ambi?iile genera?iei sale, cu care se confund? pân? la un anumit punct, firesc,- reu?e?te s? acumuleze în doar câ?iva ani, o baz? de date extraordinar? ?i din care, acum, nu mai are nevoie decât s? aleag? pagin? dup? pagin?, s? le fac? coper?ile.,,Genera?ia în blugi,, - ca titlu de carte, ar putea p?rea,unora, f?r? impact mediatic imediat, datorit? modului repetat, uneori for?at, cu care a fost folosit, ca sintagm?, de-a lungul ?i de-a latul ultimului deceniu ?i nu doar. Dar, iat? c?, Menu? Maximinian are curajul s?-l a?eze în frunte de carte, convins c? i-a conferit valen?e noi, inedite chiar, prin abordarea ideilor. Vorbind, scriind, cu aplomb de jurnalist sadea, despre întâmpl?ri sigure sau numai probabile, despre om ?i destin, punctând pertinent ?i la obiect, cu observa?ii personale dar ?i generale, de la caz la caz, autorul se desprinde de lestul locurilor comune, reu?e?te s?-i dea alte dimensiuni spa?iului din care î?i ,,recruteaz?,, subiec?ii. Se simte pregnant, nu atât experien?a cât harul jurnalistului, care, de?i tân?r înc?, dispune de energii creatoare deja cumulate în acel liant special,cu care leag? perfect, în cartea aceasta, dou? culturi. Dou? lumi; cea rural? ?i cea urban?, dou? spa?ii; cel româneasc fa?? în fa?? cu mondializarea… În scrierile lui Menu? Maximinian, lumea înconjur?toare se bazeaz? pe consens natural,- ziua trece înspre noapte, zilele în s?pt?mâni ?i lunile în ani… f?r? extravagan?e, f?r? rupturi ireparabile. Lumea prin care trece ?i cu care, autorul petrece în marasmul acestei globaliz?ri inevitabile, este un pas important dar firesc, cum firesc i se pare s?… schimbe blugii de jurnalist, cu costumul tradi?ional de la Diug, s? prezinte pe scen?, la TV, cânt?re?i ?i un folclor minunat.

Circumscris? într-un raid de idei contemporane, cartea de fa?? poate fi citit? ?i ca Jurnal al unei perioade,în care, poate am fost prea-grabi?i, prea ocupa?i s? ne mai gândim, sa mai privim ce se petrece în spa?iul în care ne intresect?m f?r? s? ne spunem unii celorlal?i,ce gândim, ce ne dorim cu adev?rat.